Gmina
Nowe Brzesko

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023r. poz. 344 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.

Numer ewidencyjny działkiPowierzchnia  działki w ha Numer Księgi WieczystejCena nieruchomości netto
  1462  8,7553 ha  3 389 177,00 zł

Podana cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i dodatkowo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1462 o pow. 8,7553 ha położona jest w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki.

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi  Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040211/1.

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ- południe. Dojazd  do nieruchomości jednostronny od strony południowej pośrednio ulicy Przemysłowej poprzez działki o numerach ewidencyjnych: nr 1393/26 i nr 1464 stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko. Aktualnie działki drogowe są nieutwardzone, lecz w przyszłości będzie znajdowała się na nich droga wewnętrzna. Działka jest nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w jej pobliżu przebiegają podstawowe sieci infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą.

W sąsiedztwie przedmiotu wyceny znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele usługowe, budynek produkcyjny, obiekt sportowy i budynki mieszkalne jednorodzinne. Nieruchomość znajduje się w odległości około 1,5km od centrum Nowego Brzeska, ok. 10 km od Proszowic i ok. 20 km od granic Miasta Krakowa. Okolica zadbana, wysokie poczucie bezpieczeństwa, bliskość sieci handlowo-usługowych, obiektów sakralnych i szkół. Oddziaływanie czynników środowiskowych takich jak: hałas, spaliny, natężenie ruchu ulicznego- znikome. Nieopodal znajduje się wał Wiślany, przepływa rzeka Wisłą i znajdują się tereny z dużą ilością zieleni. 

Stan prawny jest uregulowany.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 02.12.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko wraz z jego zmianą przyjętą Uchwałą Nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30.01.2013r oraz zmianą przyjętą Uchwałą Nr XLIV/293/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29.11.2022r. działka o numerze ewidencyjnym 1462 o pow. 8,7553 ha położona w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki znajduje się w przeważającej części w terenach oznaczonych symbolem – 8.P – tereny działalności produkcyjno- usługowej, składowo- magazynowej i rzemieślniczej oraz w niewielkiej części znajduje się w terenach oznaczonych symbolem – 5.ZP – tereny zieleni urządzonej.

Przetarg  ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej odbędzie  się w dniu  10.05.2024r. o godz. 9:00 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  338 917,70 zł.tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości, wadium należy wpłacić do 06.05.2024r.  na konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Nr 02 8517 0007 0050 0560 4556 0007  (decyduje data wpływu na konto). W tytule wpłaty wadium należy wskazać numer działki,  której wadium dotyczy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 dni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dokument tożsamości.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ewentualnymi ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Cena za nabycie nieruchomości płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszt umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2023 r. ,poz. 344 z późn. zm.) upłynął 02.03.2024r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Szczegółowych  informacji  udziela  Urząd  Gminy i Miasta Nowe  Brzesko,  ul. Krakowska  44, 

32-120  Nowe  Brzesko,   tel.  (012)  385-01-08, w  godzinach  pracy Urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

REGULAMIN   PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

§ 1.

1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w lokalu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko                 na 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, ponadto podaje się do publicznej   wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko i innych tablicach  ogłoszeń w sołectwach gminy Nowe Brzesko.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko może zarządzić zamieszczenie ogłoszeń                      w prasie.

3. Ogłoszenie o przetargu powinno być także opublikowane na stronach internetowych właściwego organu.

§ 2.

Ogłoszenie  o  przetargu  powinno  zawierać:

  1/  Nazwę  i  siedzibę  sprzedającego,

  2/  Oznaczenie  nieruchomości  wg  księgi  wieczystej  oraz  wg  ewidencji  gruntów,

  3/  Powierzchnię  oraz  opis  nieruchomości,

  4/  Przeznaczenie  nieruchomości  i  sposób  jej  zagospodarowania,

  5/  Termin  zagospodarowania  nieruchomości,

  6/  Cenę  wywoławczą,

  7/  Termin  i  miejsce  przetargu,

  8/  Wysokość  wadium  i  termin  jego  wpłacenia,

  9/  Pouczenie  o  skutkach  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  sprzedaży.

§ 3.

W  przetargu   mogą   brać   udział  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  jeżeli  wpłacą  wadium

w   terminie   wyznaczonym   w   ogłoszeniu   o   przetargu.

Termin wpłaty wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu. 

§ 4.

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, której przewodniczącego oraz członków wyznacza Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

§ 5.

Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub  nazwy  albo  firmy  osób,  które  wpłaciły  wadium  i  zostały  dopuszczone  do przetargu.

Przewodniczący informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny  dalsze  postąpienia  nie  zostaną  przyjęte.

§ 6.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej jego obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem Członek Komisji Przetargowej, który automatycznie staje się zastępcą Przewodniczącego.

§ 7.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 8.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu.

§ 9.

Wadium  ulega  przepadkowi   w   razie  uchylenia   się   uczestnika,   który   przetarg  wygrał od  zawarcia umowy kupna sprzedaży w  terminie  21  dni  od  dnia  w  którym  odbył się przetarg.

Koszty  związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

§ 10.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej           oraz  osoby  bliskie  tym  osobom.

W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych                         z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu.

§ 11.

  1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza  Gminy i Miasta  Nowe  Brzesko.
  2. Skargę rozpatruje się w terminie 7 dni.
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko może uznać skargę za zasadną oraz nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

§ 12.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu  ustnego  nieograniczonego  nie  zaoferował  postąpienia  ponad  cenę  wywoławczą

nieruchomości.

§ 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko może unieważnić przetarg w przypadku naruszenia warunków  regulaminu  przetargu.

Skip to content