Gmina
Nowe Brzesko

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

z dnia 18 września 2023 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Brzesko dla terenu położonego
w rejonie działki 1254 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2023 roku, poz. 1094 z późn. zm.) oraz XII/62/2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Brzesko dla terenów położonych w rejonie działki 1254, na terenie części tej działki.  W sprawie zmiany Uchwały XIII/86/2011 w zakresie zmiany przeznaczenia części działki 1254

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Brzesko dla terenów położonych w rejonie działki nr 1254 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.09.2023 do 27.10.2023 w siedzibie Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
w godzinach pracy urzędu.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapoznać się w na stronie internetowej https://www.nowe-brzesko.pl/pl/ na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko  w zakładce Ogłoszenia, Przetargi.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2023.o godz. 1100 w siedzibie Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2023 r. do Burmistrza Miasta w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP adres: /ss8mj72p75/skrytka lub drogą elektroniczną wysyłając go na adres sekretariat@nowe-brzesko.pl. Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę oraz adres siedziby.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem danych osobowych wnioskodawców przetwarzanych w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosków w związku z realizacją obowiązków prawnych i wykonywaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, z siedzibą: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie; adres e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,m,305784,klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html.

Skip to content