Gmina
Nowe Brzesko

POLSKI ŁAD

PROGRAM RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:

 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – nabór II

Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem było wykonanie zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – z podziałem na 2 części:

Część 1. Modernizacja dróg gminnych nr: 160665K „ul. Widokowa”, 160666K „ul. Spółdzielcza”, 160687K „ul. Cicha”, 160655K „Rudno Dolne do granic gminy_1”, 160656K „Rudno Dolne do zabudowań_1”, 160693K „Nowe Brzesko Kolonijka – Hebdów”, 160708K „Hebdów do cegielni”.

Część 2. Modernizacja dróg gminnych nr: 160128K „Majkowice do pól_2”, 160129K „Majkowice do pól_3”, 160103K „Kolonia Kuchary – Śmiłowice – Przebenda”, 160095K „Sierosławice – Śmiłowice – Wygwizdów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6717/PolskiLad. w dniu 28.02.2024r. Gmina Nowe Brzesko zawarła umowę na realizację wyżej opisanego zadania z Firmą: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski z siedzibą Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza – Wykonawca części 1 oraz z Firmą: PRODiM Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków – Wykonawca części 2.

Łączna wartość umów dla obydwu części wynosi: 3 948 963,44 zł brutto


„Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Brzesko”

Edycja8/2023/6685/PolskiLad

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  1.593.000,00 zł

W ramach zadania planuje się modernizację istniejących placów zabaw w 2 sołectwach; w 5  sołectwach prace będą polegały na doposażeniu istniejących już terenów sportowo –rekreacyjnych, w pozostałych 6 sołectwach zaplanowano budowę nowych placów zabaw.


„Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Nowym Brzesku wraz z wymaganą infrastrukturą.”

Edycja8/2023/6707/PolskiLad,

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  1.980.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i miejsc postojowych, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych związanych z utworzeniem strefy sportowo– rekreacyjnej wraz z obiektem higieniczno – sanitarnym.


Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – nabór II

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr: Edycja8/2023/6717/PolskiLad, Gmina Nowe Brzesko otrzymała Promesę Wstępną na realizację zdania pn.: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowegow wysokości: 5 586 000,00 zł.

W ramach planowanego zadania zostanie wykonana modernizacja dróg gminnych w miejscowości: Hebdów, Kuchary, Majkowice, Nowe Brzesko, Rudno Dolne i Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko w systemie – wybuduj. Łączna długość dróg przeznaczonych do modernizacji wynosi ponad 6 km.


Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Nowe Brzesko otrzymała łączną kwotę w wysokości 4 542 300,00 zł  z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.

  1. „Prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzy w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie” – udzielenie dotacji w wysokości 3 415 300,00 zł Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
  2. „Renowacja i konserwacja zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Nowym Brzesku” – udzielnie dotacji w wysokości 490 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku
  3. „Renowacja elewacji frontowej kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych kościoła” – udzielenie dotacji w wysokości 637 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku

Modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Brzesko.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe poprzez umocnienie skarp oraz dna rowu wraz z budową betonowego zbiornika retencyjnego z regulowanym odpływem. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

W dniu 8 września 2022r. została zawarta umowę na realizację zadania z firmą: Karol Głowa, ul. Willowa 100, 32-08 Modlniczka na kwotę 5 742 222,20 zł;  z terminem realizacji do dnia 8 września 2025r.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  4 250 000,00 zł.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gm. Nowe Brzesko – etap II.

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej ok. 1300 mb wraz z przyłączami. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  6 650 000,00 zł.

W dniu 3 luty 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gm. Nowe Brzesko – etap II” z firmą: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Czesław Ciszewski, Biórków Mały 79, 32-104 Koniusza 5 500 000,01 zł brutto  z terminem realizacji do dnia 3 luty 2025r.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  5 225 000,00 zł.


Modernizacja mostu na cieku Szpitarka w miejscowości Pławowice, gmina Nowe Brzesko.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja obiektu mostowego na cieku Szpitarka wraz ze zmianą nawierzchni w ciągu drogi gminnej nr 160605K relacji Pławowice – Mysławczyce w miejscowości Pławowice, gm. Nowe Brzesko. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  2 850 000,00 zł.


Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grębocin, Kuchary, Mniszów, Mniszów-Kolonia, Przybysławice, Rudno Dolne, Sierosławice, Szpitary, Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 9 500 000,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem było zadanie pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – z podziałem na 2 części:

Część 1. Modernizacja dróg gminnych nr: 160633K Grębocin Żerkowice – Przybysławice – Rudno Dolne, 160632K Grębocin – Szpitary, 160634K Grębocin – Przybysławice – Szpitary.

Część 2. Modernizacja dróg gminnych nr: 160616K Mniszów – Mniszów Kolonia – Piekary, dz. nr 363/1 w miejscowości Mniszów, 160099K Sierosławice do pól_III, 160121K Śmiłowice do pól_VII, dz. nr 185/1 w miejscowości Kuchary, 160126K Majkowice – Kuchary – Gruszów, 160135K Kuchary – Bobin.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/7872/PolskiLad.” w dniu 10.03.2023r. Gmina Nowe Brzesko zawarła umowę na realizację wyżej opisanego zadania.

Wartość umowy: 6 397 842,35 zł brutto

Wykonawca robót: BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp. J. z siedzibą: Przyborów 398, 32-825 Borzęcin.


Odbudowa mostu na rzece Szreniawa w miejscowości Pławowice, gmina Nowe Brzesko.

Odbudowa mostu na rzece Szreniawa w ciągu drogi gminnej nr 160605K relacji Pławowice – Mysławczyce w miejscowości Pławowice, gmina Nowe Brzesko polegać będzie na demontażu wyłączonego z użytkowania istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego. Inwestycji ma na celu zwiększenie dostępności do dróg i infrastruktury drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego dla wszystkich jej uczestników.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  2 850 000,00 zł.

W dniu 1 września 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Szreniawa w miejscowości Pławowice, gmina Nowe Brzesko” z firmą: TADEX-POL Park Technologiczny Sp. z o.o., Binczarowa 142, 33-332 Florynka na kwotę 3 552 855,89 zł brutto  z terminem realizacji do dnia 1 stycznia 2025r.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  2 850 000,00 zł.


Skip to content