Gmina
Nowe Brzesko

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 29 września 2023r. (piątek) o godz. 9:00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)  zapraszam na sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

29 września 2023r. (piątek) o godz. 9:00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/ Przyjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
  • opłaty targowej.
  • przekazania dotacji celowej dla OSP Śmiłowice z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu oraz wymiany węży hydraulicznych w urządzeniach należących do OSP Śmiłowice.
  • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

11/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

12/Sprawy różne.

13/Zakończenie obrad.

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content