Gmina
Nowe Brzesko

Pszok Nowe Brzesko

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Brzesku ul. Przemysłowa w Nowym Brzesku


PSZOK w Nowym Brzesku  dostępny jest dla mieszkańców dwa razy w tygodniu 

środa – godz. od 10.00 do 18.00, oraz sobota – godz. 9.00 do 15.00.

Kontakt- Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Referat Komunalny, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, telefon kontaktowy 12 385-01-08.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nowe Brzeska zapewnia przyjmowanie:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej  na nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna).

5) zużytych opon, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy, zużytych opon powstałych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy.

 6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

 8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

9) metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

11)  tekstyliów i odzieży,

12)  popiół,

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być w takiej formie, która umożliwi ich przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu.

Odpady dostarczane samodzielnie przez mieszkańców Gminy Nowe Brzesko do PSZOK powinny być podzielone na frakcje i właściwie zabezpieczone oraz umieszczone w miejscu /kontenerze/ pojemniku wskazanym przez przyjmującego odpady. Oddający odpady ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

Odpady zielone przyjmuje się, co do zasady, w workach foliowych lub biodegradowalnych, o pojemności od 60 l do 120 l. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, obsługa PSZOK może zalecić wyładunek odpadów zielonych z worków luzem do odpowiedniego kontenera. Odpady zielone przyjmowane są tylko wtedy, gdy nie są kompostowane na nieruchomości. W przypadku odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów (odpady drewna) będą przyjmowane w formie zrębków drzewnych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe  z gospodarstw domowych przyjmuje się, co do zasady, workach lub pojemnikach, posortowane według rodzajów odpadów.

Odpady wymagające opakowania, odpady płynne, w szczególności odpady niebezpieczne, przyjmuje się wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego.

Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Obsługa PSZOK samodzielnie umieszcza odpady niebezpieczne w odpowiednich pojemnikach, znajdujących się w Kontenerze Odpadów Niebezpiecznych.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości i innych odpadów.

Zużyte opony, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony. Zużytych opon powstałych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy.

Przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. Formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę w imieniu mieszkańca, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do przekazania upoważnienia od mieszkańca. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Do punktu przyjmowane są jedynie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Nowe Brzesko od zdeklarowanych osób. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana będzie wypełnić formularz przekazania odpadów (stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR XLI/277/22 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO), oraz okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku, gdy odpady dostarcza osoba inna niż użytkownik nieruchomości pisemne upoważnienie (stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XLI/277/22 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO),

Uwaga: Odpady zielone przyjmowane są tylko wtedy, gdy użytkownik nieruchomości zadeklarował, iż nie posiada kompostownika.

Więcej informacji dotyczących PSZOK znajdziecie Państwo w uchwale nr XLI/277/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.INFORMACJA O PROJEKCIE BUDOWY PSZOK

Skip to content