Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej

25 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 9 00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Miejskiej z dnia 31.01.2024
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 08.03.2024
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 7. Składanie interpelacji przez radnych.
 8. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/402/2024 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 marca 2024 r. zmieniającej Uchwałę Nr LIV/374/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku wraz ze zmianą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko
 • uchwalenia   wieloletniego programu   gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2024-2028 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Zmiany uchwały budżetowej gminy Nowe Brzesko na 2024 rok przyjętej uchwałą nr LV/380/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29.12.2023.
 • Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą nr LV/384/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29.12.2023.
 1. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content