Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)  zapraszam na sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

27czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 7. Składanie interpelacji przez radnych.
 8. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 9. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Raportu o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2023
  1. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2023
  1. przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023.

11. Uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za 2023 rok
 • udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2023
 • ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2024  Nr LV/380/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2023r
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą nr LV/384/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2023r
 • wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego komunalnego położonego w miejscowości Hebdów nr 142, oznaczonego nr 142/6 stanowiącego własność Gminy Nowe Brzesko.
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 1352 o pow. 1,1346 ha na. rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach na realizację zadania pn. „ prace budowlano – remontowe w remizach strażackich w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”
 • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na dofinansowanie do zakupu łodzi ratunkowej.
 • zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowe Brzesko na lata 2021 – 2025

12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowe Brzesko za 2023 rok.
14. Przyjęcie planów pracy Komisji Nowej Rady na rok 2024.
15. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
16. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad. 

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2482284,przewodniczacy-rady-miejskiej-nowe-brzesko-zaprasza-na-sesje-rady-miejskiej-nowe-brzesko-ktora-odbed.html

Skip to content