Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)  zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

04 grudnia 2023r. (poniedziałek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 03.11.2023.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja w sprawie bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki   Zdrowotnej w Proszowicach.

5/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

6/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

7/Składanie interpelacji przez radnych.

8/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

9/Zapytania sołtysów.

10/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

11/Informacja w sprawie stawek podatków i opłat na 2024

12/ Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
 3. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 4. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024-2028.
 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek                w szkole  i w domu” na lata 2024 – 2028.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz w sprawie realizacji zadania usługi sąsiedzkie.
 7. Uchwała w sprawie realizacji zadania opieka krótkoterminowa.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko służebnością przesyłu.
 9. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko

13/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

14/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

15/Sprawy różne.

16/Zakończenie obrad. 

Skip to content