Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko

31 stycznia 2024r. (środa) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29.12.2023.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6/Składanie interpelacji przez radnych.

7/Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.

8/Zapytania sołtysów.

9/Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Nowego Brzeska na I kwartał 2024r

10/ Przyjęcie uchwał w sprawie:

  • Przyjęcie statutów sołectwa Hebdów
  • Przyjęcie statutów sołectwa Rudno Dolne
  • wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 3 lat części nieruchomości w Nowym Brzesku o powierzchni 0,8722 ha będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o  numerze  ewidencyjnym 1352 położonej w Nowym Brzesku na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
  • wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 5 lat części nieruchomości w Nowym Brzesku o powierzchni 3 m² będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o  numerze  ewidencyjnym 1108 położonej w Nowym Brzesku w celu posadowienia banneru reklamowego na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
  • Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Brzesko
  • Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i  Gospodarki Przestrzennej na rok 2024- I kwartał.
  • Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu na rok 2024- I kwartał
  • Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024- I kwartał.
  • Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na rok 2024- I kwartał.

11/Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

12/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

13/Sprawy różne.

14/Zakończenie obrad. 

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content