Gmina
Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)  zapraszam na sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

8 marca 2024r. (piątek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Składanie interpelacji przez radnych.
 6. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Nowym Brzesku za rok 2023.
 9. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku   z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 • W sprawie: wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na czas nieokreślony budynku komunalnego nr 27,  położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/5 położonej w Gruszowie wraz z częścią nieruchomości o powierzchni 0,0453 ha będącej własnością Gminy Nowe Brzesko na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 • W sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Nowym Brzesku o powierzchni 5,4013 ha będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o  numerze  ewidencyjnym 1352 położonej w Nowym Brzesku na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
 • W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta  Nowe Brzesko na 2024 rok
 • zmieniająca Uchwałę Nr LIV/374/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko
 • w sprawie zmiany uchwały Nr LII/358/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt.: ,,Renowacja i konserwacja zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Nowym Brzesku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt.: ,,Renowacja monochromii wnętrza kościoła w Nowym Brzesku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt.: ,,Renowacja elewacji frontowej kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentu kościoła.” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji pt. ,,Prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzu w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LV/380/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2023r.
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr LV/384/23 z dnia 19 grudnia 2023r.

11. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.

12. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad. 

Protokół  z ostatniej  sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu w biurze Urzędu Gminy i Miasta – pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content