Gmina
Nowe Brzesko

Sprawa sporu z OSP

W grudniu 2021 roku Gmina Nowe Brzesko wypowiedziała OSP Nowe Brzesko umowę z dnia 23 stycznia 2015 r. dotyczącą użyczenia wewnętrznej instalacji gazowej, gdyż zapisy umowy stanowiły, iż koszty za paliwo gazowe pokrywa w równych częściach Biblioteka Publiczna i Miejsko Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesko, natomiast kocioł gazowy ogrzewa pomieszczenia OSP, Biblioteki i MGCKiP.

Gmina dążyła do tego by koszty za paliwo gazowe były rozliczane według powierzchni zajmowanej przez poszczególne podmioty. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia wprost wynikało z zapisów zawartej umowy.

OSP Nowe Brzesko uważało wypowiedzenie umowy za bezpodstawne i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania nie zwróciło przedmiotu umowy, dlatego też sprawa w sierpniu 2022 roku została skierowana na drogę postępowania sądowego. W dniu 7 czerwca 2023 roku odbyła się rozprawa na której Sąd zobowiązał strony do podjęcia rozmów ugodowych zmierzających do polubownego zakończenia sporu. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2023 roku. Podczas spotkania przedstawicieli OSP oraz Gminy doszło do uzgodnienia treści porozumienia – co zostało potwierdzone w protokole. Jednocześnie dokonano ustalenia, że Kancelaria Prawna obsługująca Gminę przygotuje pismo do Sądu informujące o tym uzgodnieniu oraz o treści porozumienia i w tym celu zaproszono przedstawicieli OSP na godz. 14- tą do Urzędu Gminy i Miasta następnego dnia (6 lipca2023 r.). Do ustalenia zostało czy ugoda ma być pozasądowa czy przed sądem. Burmistrz uznał, by uniknąć wszelkich wątpliwości zasadne jest formalne zawarcie ugody przed sądem. Pomimo ustaleń, OSP poprzez Wiceprezesa Zarządu OSP w Nowym Brzesku, wystąpiła o wcześniejsze tj. do godz. 10 ( 6 lipca 2023 ) przygotowanie w/w dokumentów, co ze względów organizacyjnych było niemożliwe. Wówczas OSP na stronie internetowej serwisu społecznościowego Facebook umieściła informację o rzekomym złamaniu i zerwaniu rozmów, co nie było prawdą, gdyż dniu 7 lipca 2023 roku pełnomocnik Burmistrza wystąpił z pismem do Sądu informując o osiągnięciu porozumienia wraz z wnioskiem o jak najszybsze wyznaczenie terminu rozprawy w celu zawarcia ugody. Pełnomocnik Burmistrza w dniu 11 lipca 2023 roku skierował do jednostki OSP pismo iż informacja umieszczona w serwisie Facebook jest nieprawdziwa, informując jednocześnie o skierowaniu pisma do sądu w celu wyznaczenia terminu rozprawy i zawarciu ugody zgodnie z ustaleniami z dnia 5 lipca. Pomimo dwukrotnego awizowania jednostka nie przyjęła pisma od pełnomocnika Burmistrza. Wówczas Gmina ze swojej strony w dniu 8 sierpnia wysłała pismo informujące o skierowaniu przez pełnomocnika pisma do sądu w sprawie zawarcia ugody załączając do niego pismo pełnomocnika, jednak tu również pomimo dwukrotnego awizowania jednostka pisma nie przyjęła. Na dzień 26 października 2023 roku został wyznaczony termin rozprawy. OSP nie przyjęło zawiadomienia o rozprawie które było skierowane na adres Nowe Brzesko, ul. Piłsudskiego 17. Sąd dopatrzył się że jednostka jest zarejestrowana pod adresem Nowe Brzesko, Plac Wolności 1, dlatego postanowił odroczyć rozprawę i wysłać raz jeszcze zawiadomienie na adres Plac Wolności 1 i wyznaczyć kolejny termin rozprawy na dzień 21 grudnia 2023 roku. Strony o nowym terminie rozprawy zostały prawidłowo poinformowane co wskazała Sąd, jednak nie stawili się na niej przedstawiciele OSP Nowe Brzesko. Nieobecność strony uniemożliwiła zawarcie ugody. W związku z nieobecnością przedstawicieli strony pozwanej a tym samym brakiem realnej możliwości zawarcia ugody na rozprawie Sąd wydał wyrok, którym nakazał aby Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Brzesku wydała Gminie Nowe Brzesko wewnętrzną instalację gazową znajdującą się w budynku użyteczności publicznej w Nowym Brzesku przy ul. Piłsudskiego 17 w ten sposób, że Gmina zostanie wprowadzona w posiadanie instalacji grzewczej poprzez wydanie kluczy przez OSP do pomieszczenia kotłowni, w której znajduje się kocioł gazowy. Dodatkowo Sąd nakazał OSP wydać Gminie całą dokumentację instalacji gazowe

Ponadto zasądził od strony pozwanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na rzecz strony powodowej Gminy Nowe Brzesko kwotę 2.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Gdyby strona OSP stawiła się na rozprawie i zawarta zostałaby ugoda OSP nie zostałoby obciążone kosztami postępowania sądowego zgodnie z porozumieniem z dnia 5 lipca 2023 roku.

Skip to content