Gmina
Nowe Brzesko

Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Nowe Brzesko

 

W dniu 17 czerwca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowe Brzesko , a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Nowe Brzesko, w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki możliwościom jakie daje realizacja projektu zostali zatrudnieni Ekodoradcy oraz mogą kontynuować swoje działania na terenie Gminy Nowe Brzesko. Do zadań Ekodoradców należeć będzie prowadzenie działań doradczych i informacyjno-edukacyjnych w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej, doradztwo lub pomoc dla mieszkańców w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Rozwinięciem tych działań będzie: koordynowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców; świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii; pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza; mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku; bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz modernizacji energetycznej budynku; aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków. Ponadto, w ramach projektu planowana jest także modernizacja i adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców w gminie i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie.

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Realizacja zadań projektu stanowi jednocześnie realizację działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno – klimatycznej.

Celem szczegółowym jest podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych. Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

Działania w ramach projektu skierowane będą do mieszkańców Gminy Nowe Brzesko, lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołtysów, rady gminy, nauczycieli oraz uczniów, seniorów oraz wszystkich potencjalnie zainteresowanych beneficjentów z terenu gminy.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2024r.
Data zakończenia realizacji projektu: 01.02.2027r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 PLN

– dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85 %;
– wkład własny: 88 235,29 PLN tj. 15 %.

 W dniu 17 czerwca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowe Brzesko , a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Nowe Brzesko, w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki możliwościom jakie daje realizacja projektu zostali zatrudnieni Ekodoradcy oraz mogą kontynuować swoje działania na terenie Gminy Nowe Brzesko. Do zadań Ekodoradców należeć będzie prowadzenie działań doradczych i informacyjno-edukacyjnych w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej, doradztwo lub pomoc dla mieszkańców w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Rozwinięciem tych działań będzie: koordynowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców; świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii; pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza; mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku; bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz modernizacji energetycznej budynku; aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków. Ponadto, w ramach projektu planowana jest także modernizacja i adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców w gminie i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie.

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Realizacja zadań projektu stanowi jednocześnie realizację działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno – klimatycznej.

Celem szczegółowym jest podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych. Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

Działania w ramach projektu skierowane będą do mieszkańców Gminy Nowe Brzesko, lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołtysów, rady gminy, nauczycieli oraz uczniów, seniorów oraz wszystkich potencjalnie zainteresowanych beneficjentów z terenu gminy.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2024r.
Data zakończenia realizacji projektu: 01.02.2027r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 PLN

– dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85 %;
– wkład własny: 88 235,29 PLN tj. 15 %.

 W dniu 17 czerwca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowe Brzesko , a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Nowe Brzesko, w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki możliwościom jakie daje realizacja projektu zostali zatrudnieni Ekodoradcy oraz mogą kontynuować swoje działania na terenie Gminy Nowe Brzesko. Do zadań Ekodoradców należeć będzie prowadzenie działań doradczych i informacyjno-edukacyjnych w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej, doradztwo lub pomoc dla mieszkańców w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Rozwinięciem tych działań będzie: koordynowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców; świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii; pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza; mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku; bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz modernizacji energetycznej budynku; aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków. Ponadto, w ramach projektu planowana jest także modernizacja i adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców w gminie i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie.

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Realizacja zadań projektu stanowi jednocześnie realizację działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno – klimatycznej.

Celem szczegółowym jest podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W ramach projektu wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych. Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

Działania w ramach projektu skierowane będą do mieszkańców Gminy Nowe Brzesko, lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołtysów, rady gminy, nauczycieli oraz uczniów, seniorów oraz wszystkich potencjalnie zainteresowanych beneficjentów z terenu gminy.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2024r.
Data zakończenia realizacji projektu: 01.02.2027r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 PLN

– dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85 %;
– wkład własny: 88 235,29 PLN tj. 15 %.

Skip to content