Gmina
Nowe Brzesko

Władze Gminy

Wacław PAWŁOWSKI

Wójt Gminy Krzywcza

pokój nr 8,

tel. (016) 671-14-86,
(016) 671-14-84
lub
(016) 671-13-95 wewn. 22

organ wykonawczy gminy,
terenowy organ obrony cywilnej,
kierownik Urzędu,
zwierzchnik służbowy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wojciech SOBOL

Sekretarz Gminy Krzywcza
Zastępca Wójta Gminy Krzywcza

pokój nr 7,

tel. (016) 671-14-86,
(016) 671-14-84
lub
(016) 671-13-95 wewn. 28

kieruje pracą Urzędu,
nadzoruje pracę Referatu Organizacyjno- Administracyjnego,
współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,
współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań gminy w zakresie oświaty,
nadzoruje sprawy dotyczące obsługi informatycznej urzędu oraz informatyzacji urzędu,
koordynuje i nadzoruje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej,
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności,
wykonuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, inne zadania gminy zastrzeżone do kompetencji Wójta.

Beata WIELGOSZ

Skarbnik Gminy Krzywcza

pokój nr 2,

tel. (016) 671-14-86,
(016) 671-14-84
lub
(016) 671-13-95 wewn. 33

nadzoruje pracę Referatu Finansowego,
opracowuje projekt budżetu,
kontroluje wykonanie budżetu,
przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej gminy,
nadzoruje gospodarkę finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

Skip to content