Gmina
Nowe Brzesko

WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

W związku z nawalnymi opadami deszczu i gradu jakie przeszły przez teren Gminy Nowe Brzesko, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że rolnicy których uprawy lub gospodarstwa ucierpiały z tego powody mogą składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

Poniżej informacji na temat procedury składania wniosku

NIEKORZYSTNE  ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

           Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy w środkach trwałych (drzewach owocowych), gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik informuje pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

        W przypadku wystąpienia suszy w uprawach (środkach obrotowych), producent rolny składa wniosek elektroniczne przez publiczną aplikację podpisaną profilem zaufanym, która dostępna jest na stronach MRiRW. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

          Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast).

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Skip to content