Gmina
Nowe Brzesko

Wprowadzono stopień alarmowy BRAVO-CRP od 1 marca do 31 maja 2024r.

In­for­mu­je­my, że Pre­zes Rady Mi­ni­strów na pod­sta­wie art. 16 ust. 1 pkt 1 usta­wy z dnia 10 czerw­ca 2016 roku o dzia­ła­niach an­ty­ter­ro­ry­stycz­nych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) pod­pi­sał Za­rzą­dze­nia:

  • nr 16 z dnia 29 lu­te­go 2024 roku w spra­wie wpro­wa­dze­nia dru­gie­go stop­nia alar­mo­we­go (2. sto­pień BRAVO) na całym te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej,
  • nr 17 z dnia 29 lu­te­go 2024 roku w spra­wie wpro­wa­dze­nia dru­gie­go stop­nia alar­mo­we­go CRP (2. sto­pień BRAVO-CRP) na całym te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej,
  • nr 18 z dnia 29 lu­te­go 2024 roku w spra­wie wpro­wa­dze­nia dru­gie­go stop­nia alar­mo­we­go (2. sto­pień BRAVO) wobec pol­skiej in­fra­struk­tu­ry ener­ge­tycz­nej miesz­czą­cej się poza gra­ni­ca­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

Za­rzą­dze­nia obo­wią­zu­ją od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

Skip to content