Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
 • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

30 listopada  2023r. (czwartek) o godz. 9.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, które odbyło się dnia 26.10.2026.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 25.09.2023r
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5. Informacja w sprawie stawek podatków i opłat na 2024
 6. Projekty uchwał:
 7. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 8. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024-2028.
 9. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek                w szkole  i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz w sprawie realizacji zadania usługi sąsiedzkie.
 11. w sprawie realizacji zadania opieka krótkoterminowa.
 12. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko służebnością przesyłu.
 13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko
 14. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
 15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
 16. Zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
Skip to content