Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
 • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

27 grudnia 2023r. (środa) o godz. 9.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

                Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji –z dnia 30.11.2023 (Wszystkie Komisje)
 3. Projekty uchwał w sprawie:
 4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2023  Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r,
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą nr  XLVI/308/23 Rady Miejskiej Nowe  Brzesko  z dnia  23 stycznia 2023r,
 6. Uchwalenia Budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2024r,
 7. zmiany Uchwały nr XXV/177/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 25 stycznia 2021r w sprawie pomocy finansowej Gminy Nowe Brzesko dla Powiatu Krakowskiego do wspólnie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne -Wawrzeńczyce„ zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/245/22Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r, Uchwałą Nr XLVI/307/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r, Uchwałą Nr XLVII/321/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 marca 2023r,
 8. udzielenia pomocy finansowej  na realizację zadań w zakresie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych,
 9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Proszowicach.
 10. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe  Brzesko na lata 2024-2034.
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1462 o powierzchni 8,7553 ha, położonej w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko
 12. Informacja Urzędu Gminy na temat zakresu pomocy M-GOPS dla potrzebujących mieszkańców w Gminie Nowe Brzesko.
 13. Informacja UGiM o przebiegu akcji- walka o Czyste Powietrze w Gminie Nowe Brzesko.
 14. Zapytania i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content