Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie Komisji

Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
  • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
  • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

23 kwietnia 2024r. (wtorek) o godz. 9.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji, które odbyło się dnia 06.03.2024.
  3. Przyjecie projektów uchwał w sprawie: -przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy i Miasta Nowe Brzeskouchwalenia wieloletniego programu   gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2024-2028 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.Zmiany uchwały budżetowej gminy Nowe Brzesko na 2024 rok przyjętej uchwałą nr LV/380/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29.12.2023.Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą nr LV/384/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29.12.2023.
  4. Zapytania i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.
Skip to content