Gmina
Nowe Brzesko

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

które odbędzie się w dniu: 

26 czerwca 2024r. (środa) o godz. 8.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Raportu o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2023
  1. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2023
  2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023.
 4. Przyjecie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za 2023 rok
  2. udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2023
  3. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
  4. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2024  Nr LV/380/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2023r
  5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą nr LV/384/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2023r
  6. wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego komunalnego położonego w miejscowości Hebdów nr 142, oznaczonego nr 142/6 stanowiącego własność Gminy Nowe Brzesko.
  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 1352 o pow. 1,1346 ha na. rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  8. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach na realizację zadania pn. „ prace budowlano – remontowe w remizach strażackich w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”
  9. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na dofinansowanie do zakupu łodzi ratunkowej.
  10. zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowe Brzesko na lata 2021 – 2025 
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
 6. Formy działań związanych z bezpieczeństwem dzieci w czasie wakacji (podejmowanie działań profilaktycznych w szkołach, przedszkolach). Potrzeby remontowe placówek oświatowych.
 7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2023.
 8. Pozyskane środki zewnętrzne  oraz ich przeznaczenie.
 9. Analiza wpływów z opłat parkingowych (wpływy z parkomatu oraz kart abonamentowych).
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowe Brzesko za 2023 rok.
 11. Zapytania i wnioski.
 12. Zakończenie obrad

Skip to content