Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie Komisji

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

które odbędzie się w dniu: 

30 stycznia 2024r. (wtorek) o godz. 9.00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji –z dnia 27.12.2023 (Wszystkie Komisje)
 3. Projekty uchwał w sprawie:
  a)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości w Nowym Brzesku o powierzchni 3 m² będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1108 położonej w Nowym Brzesku w celu posadowienia banneru reklamowego na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
  b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości w Nowym Brzesku o powierzchni 0,8722 ha będącego własnością Gminy Nowe Brzesko zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1352 położonej w Nowym Brzesku na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy
  c)Statutów sołectwa Hebdów
  d)Statutów sołectwa Rudno Dolne
  e)Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
  f) Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej na rok 2024- I kwartał.
  g)Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu na rok 2024- I kwartał.
  h)Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024- I kwartał.
  i)Opracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na rok 2024- I kwartał.
 4. Plan rozwoju NOG
 5. Analiza funkcjonowania opłat postojowych w obrębie rynku w Nowym Brzesku.

 • remonty bieżące kostki brukowej
 • nasadzania drzew
 • poprawy malarskie linii poziomych na kostce
 • poprawa działania fontanny miejskiej ( system sterowania )
 • doświetlenie parkingu

6. Plan budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko na rok 2024- zapoznanie się i ewentualne uwagi. Informacja o planowanych dochodach ze sprzedaży i dzierżawy majątku. Gminy.

7. Ocena przygotowań do Akcji Zima 2023/2024
a)Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Nowe Brzesko
b)Zasady zimowego utrzymania chodników dla pieszych i chodników wokół posesji prywatnych.

8. Sprawozdanie z wydatków związanych z promocją Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

9. Zapytania i wnioski.

10. Zakończenie obrad

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Skip to content