Gmina
Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie:

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
 • Komisji Rewizyjnej

które odbędzie się w dniu: 

25 września 2023r. (poniedziałek) o godz.  900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 16.08.2023roku.
 3. Spotkanie z Przedstawicielem Prokopary.
 4. Możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych i pomoc dla rolnictwa.
 5. Spotkanie z Przedstawicielem ARiRM w Proszowicach.
 6. Spotkanie z Przedstawicielem PZDR w Proszowicach.
 7. Spotkanie z Przedstawicielem KRUS w Proszowicach.
 8. Spotkanie z Przedstawicielem Izb Rolniczych.
 9. Realizacja zadań inwestycyjnych ramach funduszu sołeckiego.
 10. Propozycje założeń z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 11. Projekty uchwał w sprawie:
 12. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVI/304/23 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 stycznia 2023r.
 13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej uchwałą Nr XLVI/308/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
 14. opłaty targowej.
 15. przekazania dotacji celowej dla OSP Śmiłowice z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu oraz wymiany węży hydraulicznych w urządzeniach należących do OSP Śmiłowice.
 16. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 17. Zapytania i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący Komisji:                                                        Przewodniczący Komisji: 

      Józef Krosta                                                                          Andrzej Kura

Skip to content