Gmina
Nowe Brzesko

Zarządzenie Nr 11/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 18.01.2024r.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz 40  z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm)  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącą własność gminy Nowe Brzesko w brzmieniu jak Załącznik Nr 1:

– nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1462 o pow. 8,7553 ha położona jest w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej  niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040211/1.

            Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 11/2024r. Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 18.01.2024r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1462 o pow. 8,7553 ha położona jest w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki.

Nr ewid. nieruchomościPow. nieruchomościCena nieruchomości netto
14628,7553 ha3 389 177,00 zł

Podana cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i dodatkowo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1462 o pow. 8,7553 ha położona jest w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki.

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi  Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040211/1.

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ- południe. Dojazd  do nieruchomości jednostronny od strony południowej pośrednio ulicy Przemysłowej poprzez działki o numerach ewidencyjnych: nr 1393/26 i nr 1464 stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko. Aktualnie działki drogowe są nieutwardzone, lecz w przyszłości będzie znajdowała się na nich droga wewnętrzna. Działka jest nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w jej pobliżu przebiegają podstawowe sieci infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą.

W sąsiedztwie przedmiotu wyceny znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele usługowe, budynek produkcyjny, obiekt sportowy i budynki mieszkalne jednorodzinne. Nieruchomość znajduje się w odległości około 1,5km od centrum Nowego Brzeska, ok. 10 km od Proszowic i ok. 20 km od granic Miasta Krakowa. Okolica zadbana, wysokie poczucie bezpieczeństwa, bliskość sieci handlowo-usługowych, obiektów sakralnych i szkół. Oddziaływanie czynników środowiskowych takich jak: hałas, spaliny, natężenie ruchu ulicznego- znikome. Nieopodal znajduje się wał Wiślany, przepływa rzeka Wisłą i znajdują się tereny z dużą ilością zieleni. 

Stan prawny jest uregulowany.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 02.12.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko wraz z jego zmianą przyjętą Uchwałą Nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30.01.2013r oraz zmianą przyjętą Uchwałą Nr XLIV/293/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29.11.2022r. działka o numerze ewidencyjnym 1462 o pow. 8,7553 ha położona w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki znajduje się w przeważającej części w terenach oznaczonych symbolem – 8.P – tereny działalności produkcyjno- usługowej, składowo- magazynowej i rzemieślniczej oraz w niewielkiej części znajduje się w terenach oznaczonych symbolem – 5.ZP – tereny zieleni urządzonej.

Termin wnoszenia opłat- przed podpisaniem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  3 389 177,00 zł.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia  19.01.2024r. do dnia 09.02.2024r.

            Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) upływa                      

z dniem  02.03.2024r.

            Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,                            

 ul. Krakowska 44,  32-120  Nowe  Brzesko, tel. 12 385-01-08,  w  godzinach  pracy urzędu.

Skip to content