Gmina
Nowe Brzesko

Zarządzenie Nr 115/202

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 10.07.2024 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników wskazanych referatów Urzędu Gminy                              i Miasta Nowe Brzesko w przypadku wystąpienia w dniach 10,11,12 lipca 2023 r. temperatury  28 º C i wyżej

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023, poz. 40) art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2022 r, poz. 1510) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Z uwagi na prognozowane upały w przypadku jeśli w dniach – 10,11,12  lipca 2024 r. temperatura będzie wynosiła 28 ºC i wyżej, ze względu na temperatury przekraczające w pomieszczeniach biurowych  30º C wprowadzam dla pracowników poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko następujące godziny pracy :

od godz. 7:30 do godz. 14:00:

– Referat Finansowy,

– Referat Komunalny,

– Referat Organizacyjny w zakresie spraw kadrowo-płacowych,

– Referat Ochrony Powietrza

od godz. 6:00 do godz. 12:30

–  Referat Organizacyjny w zakresie spraw gospodarczych z wyłączeniem obsługi Dworca

od godz. 7:00 do godz. 13:30

– Referat Wodociągów i Kanalizacji

§ 2

Nie wymienione w § 1 referaty i samodzielne stanowiska takie jak:

 – Referat Organizacyjny w zakresie – sekretariatu i dziennika podawczego,

 – Referat Inwestycji i Remontów,

 – Urząd Stanu Cywilnego,

 – Sekretarz Gminy

świadczą pracę w godzinach 7:30 do 15:30.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Nowe Brzesko Wojciech Adamczyk

Skip to content