Gmina
Nowe Brzesko

Zarządzenie nr 41/2023

Kierownika Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Brzesku

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie: ustalenia dnia 10 listopada dniem wolnym od pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku  

Na podstawie art. 4 pkt 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. z 2023 poz. 1465) oraz § 7 pkt 8 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/107/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. W związku z przypadającym w sobotę – 11 listopada 2023 r. dniem świątecznym – wyznaczam jako dodatkowy dzień wolny od pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku – dzień 10 listopada 2023 r.

§ 2.

  1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
  2. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym, odbędzie się poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku urzędu, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Czekaj

Skip to content