Gmina
Nowe Brzesko

Zarządzenie Nr 72/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 30.04.2024r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej 6

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3,  art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLI/277/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej 6.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2450300,zarzadzenie-nr-722024-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-30042024r-w-sprawie-przyjecia-re.html

Skip to content