Gmina
Nowe Brzesko

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

  1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
  2. zarządzeniu Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
  3. Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2024r. do dnia 29.02.2024r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

Deklaracja o kontynuacji do pobrania tutaj

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania tutaj

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2019, 2020 i 2021). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko

Wnioski można pobrać w w/w placówkach.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uchwała do pobrania tutaj

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

(przyjęty Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r.)

  Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
rozpoczęciezakończenierozpoczęciezakończenie
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.1 marca 2024r.15 marca 2024r. do godz. 15:006 maja 2024r.10 maja 2024r. do godz. 15:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
18 marca 2024r.22 marca 2024r.13 maja 2024r.17 maja 2024r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.  
25 marca 2024r. do godz. 15.0020 maja 2024r. do godz. 15:00
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  26 marca 2024r.29 marca 2024r. do godz. 15:0022 maja 2024r.30 maja 2024r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.  
10 kwietnia 2024r. do godz. 15:0031 maja 2024r. do godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.)

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH –

Klauzula rekrutacja Mniszów.docx

Klauzula rekrutacja N.Brzesko.docx

Klauzula rekrutacja Sierosławice.docx

Oświadczenie woli, załącznik nr 6

Skip to content