Gmina
Nowe Brzesko

Klauzula ogólna – Gmina i Miasto Nowe Brzesko


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Nowe Brzesko, reprezentowane przez Burmistrza. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pod numerem telefonu:  12 385 20 94 oraz poprzez e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora oraz poprzez email: iod@iods.pl.  

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych bądź zleconych Gminie, określonych przepisami prawa,  w tym prowadzenia postępowań administracyjnych,

– w celu realizacji przysługujących Gminie uprawnień bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa,

– gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz inne akty prawa krajowego, a także art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO).

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Ponadto dane osobowe mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, są przetwarzane w ramach prowadzenia monitoringu miejskiego, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (podstawa prawna: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Odbiorcami mogą być również podmioty świadczące np. usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.

3. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  3. Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. Otrzymania kopii danych osobowych,

3. Sprostowania danych osobowych,

4. Usunięcia danych osobowych,

5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Inspektor danych osobowych 


Aleksandra Słowik IOD@IODS.PL

ZAŁĄCZNIKI NA STRONIE BIP

  1. Klauzula informacyjna
  2. Klauzula informacyjna – ustawa o dowodach osobistych
  3. Klauzula informacyjna – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska
  4. Klauzula informacyjna – ustawa o ewidencji ludności
  5. Klauzula informacyjna – ustawa o ewidencji ludności 2
  6. Klauzula ogólna – Gmina i Miasto Nowe Brzesko
  7. Klauzula informacyjna – Nagrywanie Sesji Rady Miejskiej
Skip to content