Gmina
Nowe Brzesko

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – strony internetowej, aplikacji moblinych oraz BIP.


Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowe-brzesko.pl.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko (w skrócie UGiM Nowe Brzesko):

Telefon: +48 12385 20 94
E-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl
Adres korespondencyjny: ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nowe-brzesko.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. UGiM Nowe Brzesko do końca 2021 roku zapewnia, że strona internetowa zostanie w większości dostosowana do wymagań prawnych.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa www.nowe-brzesko.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UGiM Nowe Brzesko,
 2. część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UGiM Nowe Brzesko.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UGiM Nowe Brzesko.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Zespół do spraw wdrożenia ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w składzie:

 • Iwona Latowska e-mail: sekretarz@nowe-brzesko.pl, telefon: 12 385 21 43;
 • Piotr Szmigiel, e-mail: informatyk@nowe-brzesko.pl, telefon: 12 385 21 48;  
 • Anna Świerk, e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl, telefon: 12 385 20 94 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:

 • przy ul. Krakowska 44

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są częściowo wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – rampa podjazdowa od strony parkingu),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampa podjazdowa od strony parkingu)
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

 1. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,
 2. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY PODMIOTOWEJ BIP

ZARZĄDZENIE NR 140 /2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2020 R. w sprawie: powołania zespołu do spraw wdrożenia ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

RAPORT Z PRZEGLĄDU PROCEDUR W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

Audyt dostępności architektonicznej  cz.1

Audyt dostępności architektonicznej cz. 2

Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
z dnia 4 marca 2022 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2022- 2024

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2022- 2024

Skip to content